دسته: فلسفه

یقین گمشده

✔️ یقین گمشده! چارلز تیلور –فیلسوف اجتماعی برجسته- معتقد است که دوران معاصر غرب (آمریکای شمالی و اروپای غربی) با دوران پیشامدرن، تفاوت های اساسی دارد. یکی از این تفاوت ها فروریختن دیوارهای جزم و از بین رفتن مرزهای مستحکم یقین است. این اتفاق برای همه گروه های فکری رخ داده است. تیلور معتقد است […]

یکپارچگی وجودی؛ ملکیان

✍️ مصطفی ملکیان   🔹در طول تاریخ همه فرزانگان و عارفان یا بنیان‌گذاران ادیان و مذاهب و همه الهی‌دانان و بخش عظیمی از فیلسوفان و بخش عظیمی از روان‌شناسان قائل بودند به اینکه انسان در طول زندگی این جهانی خود غیر از نیازهای مادی، نیازهای دیگری به نام نیازهای معنوی نیز دارد. من برای فهم […]

سخن استاد | خانۀ اهالی علوم انسانی